Regulamin konkursu „Ale najpierw kawa!”

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1. [Organizator]

1. Organizatorem konkursu „Ale najpierw kawa!” (dalej „Konkurs”) jest Qualia – Adrian Małachowski z
siedzibą przy ulicy Struga 15, 70-777 Szczecin, NIP 7711354279, REGON 811853516 (dalej
„Organizator”).
2. Konkurs przeprowadzony jest z użyciem mechanizmów portalu społecznościowego Facebook
www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) zgodnie z jego regulaminem
(www.facebook.com/policies/ ) oraz równolegle na Instagramie www.instagram.com/qualiacaffe
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany
ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz
Instagram.
4. Konkurs jest prowadzony przez Qualia Caffe w celu promocji kont na Facebooku oraz Instagramie.
5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez
Organizatora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz akceptuje niniejszy
Regulamin.

 

§ 2. [Warunki uczestnictwa w Konkursie]

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art.
22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto w serwisie Facebook lub Instagram,
założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisów Facebook/ Instagram (dalej „Profil”). Dane
zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do
Konkursu. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących
czynności:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniem go;
b) kliknięcia przycisku „Lubię to” odnoszącego się do fanpage’a na Facebooku
www.facebook.com/qualiacaffe lub Instagramie www.instagram.com/qualiacaffe świadczącego o
tym, że uczestnik jest fanem Qualia Caffe w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram.
7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej
„Uczestnik”).
8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na umieszczenie jego danych
udostępnionych publicznie na Facebooku/ Instagramie (np. Imię, Nazwisko i avatar) na Stronie
Konkursowej, celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu. Zwycięzca Konkursu
zgadza się na podanie swoich danych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz adresu do
korespondencji do wiadomości Organizatora, wysyłając mu w tym celu prywatną wiadomość.

 

§ 3. [Zasady i przebieg konkursu]

1. Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego do dnia 13.09.2021 (godz. 23:59).
Konkurs przebiega równolegle na Facebooku oraz Instagramie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane
w poście na Facebooku oraz Instagramie 14.09.2021.
2. Aby Uczestnik mógł ubiegać się o nagrodę musi spełnić następujące zadania i warunki (dalej “Zadanie
Konkursowe”):
a) Uczestnik ma za Zadanie Konkursowe umieścić komentarz pod opublikowanym przez Organizatora
postem konkursowym. Komentarz będzie uzupełnieniem monologu komiksowej postaci zamieszczonej
w poście: „Miałem… ale najpierw kawa”.
3. Sposób wyboru zwycięzców:
a) Organizator wybierze zwycięzcę spośród wszystkich odpowiedzi zamieszczonych w komentarzach,
kierując się kreatywnością Uczestników.

 

§ 4. [Nagroda]

1. Nagrodą w konkursie jest opakowanie ulubionej kawy 250g do wyboru z całej oferty Qualii, kod na –
20% na kawy Qualia oraz kod na darmową dostawę w sklepie internetowym.
2. Data i sposób przekazania nagrody zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą. O przyznaniu
nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook
lub Instagram.
3. Ze zwycięzcą Organizator będzie się kontaktować w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
4. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej dotyczącej
adresu do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu
Nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) odpowiedzi na wiadomość o wygranej po upływie wyznaczonego terminu,
b) niepodania danych osobowych w wyznaczonym terminie,
c) podania błędnych lub niepełnych danych osobowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika lub innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
7. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę
rekompensaty.

 

§ 5. [Prawa i obowiązki Uczestników]

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z
udziału w nim.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych
z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe lub
naruszających zasady netykiety.
4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem Serwisu Facebook lub
Instagram jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook czy Instagram. Informacje te,
zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszym Regulaminie.

 

§ 6. [Prawa i obowiązki Organizatora]

1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie
Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem
poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub Instagram.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych
przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają
postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook/ Instagram,
b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,
c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich,
d) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do
prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania
Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i
zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w
szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie
przyrzekaną.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług
internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego
połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook lub
Instagram drogą elektroniczną,
c) jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook,
d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z
Serwisem Facebook lub Instagram,
e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook lub Instagram
powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem
treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,
f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw
Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku lub Instagram

 

§ 7. [Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu]

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie Organizatora.
2. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać
praw już nabytych przez Uczestników, nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie i nie
będą zmieniać nagród na nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekane.
4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając
odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej.
5. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz innych ustaw.
8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.