Regulamin konkursu „Zostań naszym influ-testerem!”


Regulamin konkursu „Zostań naszym influ-testerem!”
(dalej „Regulamin”)
§ 1. [Organizator] 1. Organizatorem konkursu „Zostań naszym influ-testerem!” (dalej „Konkurs”) jest Qualia – Adrian Małachowski z siedzibą przy ulicy Struga 15, 70-777 Szczecin, NIP 7711354279, REGON 811853516 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs przeprowadzony jest z użyciem mechanizmów portalu społecznościowego Facebook www.facebook.com (dalej „Facebook”) zgodnie z jego regulaminem (www.facebook.com/policies/) oraz na portalu Instagram www.instagram.com (dalej „Instagram”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram.
4. Konkurs jest prowadzony przez Qualia Caffe w celu promocji stron www.facebook.com/qualiacaffe oraz www.instagram.com/qualiacaffe (dalej “Strony Konkursowe”).
5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
§ 2. [Warunki uczestnictwa w Konkursie] 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto w serwisach Facebook lub Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook/Instagram (dalej „Profil”).
5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniem go;
b) kliknięcia przycisku „Lubię to” odnoszącego się do Fanpage’a www.facebook.com/qualiacaffe świadczącego o tym, że uczestnik jest fanem Qualia Caffe w serwisie społecznościowym Facebook lub „Obserwuj” na koncie www.instagram.com/qualiacaffe na Instagramie;
c) wykonaniem Zadania Konkursowego.
7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na umieszczenie jego danych udostępnionych publicznie na Facebooku/Instagramie (zwłaszcza imię, nazwisko, pseudonim i avatar) na Stronie Konkursowej, tak aby osoby trzecie miały możliwość porównania prac konkursowych oraz celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu. Zwycięzca Konkursu zgadza się na podanie swoich danych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji do wiadomości Organizatora, wysyłając mu w tym celu prywatną wiadomość za pomocą Strony Konkursowej.
§ 3. [Zasady i przebieg konkursu] 1. Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego tj. od dnia 19.05.2022 r. do dnia 02.06.2022 r. (do godz. 23:59).
2. Aby Uczestnik mógł ubiegać się o nagrodę musi spełnić następujące zadanie (dalej “Zadanie Konkursowe”):
a) Uczestnik ma za Zadanie Konkursowe umieścić post w formie zdjęcia lub filmu w swoim profilu na Facebooku lub Instagramie. Tematyka zdjęcia/filmu „Poranna kawa”. Dodatkowo w poście należy oznaczyć fanpage Organizatora @qualiacaffe oraz dodać hasztagi #influtesterQualii #QualiaCaffe
b) Post musi być ustawiony jako publiczny.
3. Sposób wyboru zwycięzców:
a) Na koniec konkursu wszyscy uczestnicy dostają w prywatnej wiadomości -20% zniżki na wszystkie kawy z palarni Qualia Caffe – do wykorzystania w sklepie online na www.qualiashop.pl
b) Organizator wybiera głównego zwycięzcę spośród wszystkich postów zamieszczonych na platformie Facebook/Instagram, biorąc pod uwagę kreatywność Uczestników oraz indywidualny charakter zgłaszanych prac.
§ 4. [Nagrody] 1. Nagrodami w konkursie są:
a) Świeżo palone próbki różnych rodzajów kaw do przetestowania, wysyłane w kilku turach do wygranej osoby na przestrzeni 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia akcji).
b) Dla wszystkich uczestników – zniżka -20% na zakupy kawy Qualia Caffe do wykorzystania w sklepie online www.qualiashop.pl
2. Data i sposób przekazania nagrody głównej zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook lub Instagram.
3. Ze zwycięzcą, Organizator będzie się kontaktować w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
4. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej z adresem do wysyłki do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) odpowiedzi na wiadomość o wygranej po upływie wyznaczonego terminu,
b) niepodania danych osobowych w wyznaczonym terminie,
c) podania błędnych lub niepełnych danych osobowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
7. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną
formę rekompensaty.
§ 5. [Prawa i obowiązki Uczestników] 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.
4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników za pośrednictwem Serwisu Facebook lub Instagram jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook/Instagram. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
§ 6. [Prawa i obowiązki Organizatora] 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook / Instagram.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
b) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook/Instagram drogą elektroniczną,
c) jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook/Instagram,
d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook/Instagram,
e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook /Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook/Instagram.
f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku/Instagram.
§ 7. [Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu] 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie głównej organizatora www.qualiacaffe.com, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi jakakolwiek awaria.
2. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie i nie będą zmieniać nagród na nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekane.
4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
6. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.